Koşular & Şartlar

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi                                                           [- SAYFAYI YAZDIR - ]                                                                           

Madde 1-Taraflar

1.1. Satıcı

 Adı : Ulutaş Sanat Kırtasiye ve Tic. Yaşar Ulutaş

Adresi : Mehemet Akif Ersoy Mah. Hasippaşa Cad. No: 52 A Çengelköy İstanbul

Tele: 02165575570

Email :ulutassanat@tualbezi.com

1.2. Alıcı

Adı – soyadı/TC.No :
Adresi :
Telefon:
E-mail :

Madde 2-Konu

İşbu sözleşmenin konusu,ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.tualbezi.com  internet sitesindenelektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücretibelirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı TüketicilerinKorunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerigereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan,açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temelnitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimatkoşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve“cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet veitirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır veinternet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğiniis bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.tualbezi.com sitesinde yer alan önbilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura isbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3-Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınanürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli,teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıdabelirtildiği gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmakzorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerindoğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıylakarşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlüsorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğüdurumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişidurdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlardaALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’yaulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyledondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişimegeçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsaSATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler 
Adı , kodu : ; … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : KrediKartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4-Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcıtarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. 

Sözleşmenin imzalandığıtarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışındagelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşmeile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerinegetirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştırandurumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuathükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemliölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşentaraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamıesnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi birsorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyledevam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuşolacaktır.

Madde 5-Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere DairYönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbirhaller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçükkişiler ……..’den alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiğiyaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasındandolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarındanmeydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.tualbezi.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden,dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahalelersebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir.Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

5.3. http://www.tualbezi.com den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ilealışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesiyapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı,siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatınyapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenenandır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ilegörüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6-Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmedekendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyikabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermeklebirlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmedebelirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, http://www.tualbezi.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişimbilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzeresatış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konumal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkınnasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlarvs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibiolduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyaneder. 

6.4. Bir önceki maddeye bağlıolarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.tualbezi.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunuve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iadeetmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zararvermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüteder.

Madde 7-Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş: 

Alışveriş sepetine eklenenürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları)alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerindenişleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden 
önce müşteriye sipariş onaymaili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksamadurumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıyasözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçıkullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesiistenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil,kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin)satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı birnedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stokproblemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekildebilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başkabir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yenibaşka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engeldiğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslimyükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdanhaberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan hertürlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir.Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarartalebi olmayacaktır. 

Ödeme: 

http://www.tualbezi.com ‘da, internet ortamında kredikartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile siparişimkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayıseçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkatealınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin FaturaBilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

Ürünün tesliminden sonraAlıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekildeyetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ileilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde,Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesizorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödemeyapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ileilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuathükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICIarasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan vetaahhüt eder.

Madde 8-Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailiningönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargoŞirketine verilir.

Teslimat: 

Ürün/ürünler satıcınınanlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimatsüresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasındanitibaren 3-4 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veritaşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. 

Ürünler, Kargo şirketlerininadres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada birgün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklikolduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlardabelirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıyaherhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşateslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabuletmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerindeolmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimatproblemleri müşteri hizmetlerine ulutassanat@tualbezi.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda;Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanaktutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığıgörüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğinikontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkıalıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketiningörevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş vetutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte enkısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. 

Madde 9-Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:

Alıcı malı teslim aldıktansonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şartödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunugenel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının  malile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iadebölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak birnüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesindetutması gerekmektedir.Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği gündenitibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcıtarafından karşılanmalıdır.